نوشته‌ها

متن استاندار ISO9001 2015

۸- عملیات

۱-۸ طرح ریزی و کنترل عملیات

سازمان باید فرایندهای مورد نیاز(رجوع نمایید به بند ۴-۴) جهت برآورده سازی الزامات فراهم نمودن محصولات و خدمات و اجرا نمودن اقدامات تعیین شده در بند ۶ را از طریق موارد ذیل طرح ریزی ، اجرا و کنترل نماید:

  • الف) تعیین الزامات محصولات و خدمات ،
  • ب) ایجاد معیارهایی برای :

۱-فرآیندها

۲-پذیرش محصولات و خدمات ،

  • ج) تعیین منابع مورد نیاز برای رسیدن به انطباق با الزامات محصول و خدمات؛
  • د) اجرای کنترل فرآیندها مطابق با معیارها؛
  • ه) تعیین ، نگهداری و حفظ اطلاعات مستند به میزان لازم به منظور :

۱- اطمینان حاصل نماید که فرآیندها به صورت طرح ریزی شده انجام شده اند؛

۲- انطباق با الزامات محصولات و خدمات را نشان دهد.

ادامه مطلب …

متن استاندار ISO9001 2015

۶- طرح ریزی

۱-۶-اقدامات مرتبط با ریسک ها و فرصتها

۱-۱-۶- در هنگام طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت ، سازمان باید مسائل اشاره شده در بند ۴-۱ و الزامات اشاره شده در بند ۴-۲ را در نظر بگیرد و ریسکها و فرصتهایی که باید به آنها پرداخته شود را به منظور رسیدن به موارد ذیل تعیین نماید:

الف ) تضمین اینکه سیستم مدیریت کیفیت میتواند به نتیجه(های) مورد انتظار دست یابد؛

ب) ارتقاء اثرات مورد انتظار؛

ج) پیشگیری یا کاهش اثرات ناخواسته ؛

د) دستیابی به بهبود.

ادامه مطلب …

متن استاندار ISO9001 2015

پیش گفتار

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) فدراسیون جهانی نهادهای ملی استاندارد کشورهای مختلف ( سازمانهای عضو ایزو) می باشد. کار تهیه استانداردهای جهانی معمولا از طریق کمیته های فنی آن صورت می پذیرد. هر یک از نهادهای عضو ، در صورت علاقه به موضوعی که یک کمیته فنی برای آن تشکیل شده، حق دارند که در آن کمیته نماینده داشته باشند. سازمانهای بین المللی، دولتی و غیردولتی نیز، در همکاری با سازمان بین المللی استاندارد در این فعالیت مشارکت دارند. ایزو با کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC) بر روی استاندار سازی موضوعات الکترونیکی همکاری نزدیکی دارد.

ادامه مطلب …