نوشته‌ها

مدیریت پورتفولیو

مديريت پورتفوليو پروژه چيست؟

مديريت پورتفوليو پروژه رويكردي است كه به موجب آن پروژه‌هاي سازمان جهت تحقق مأموريت سازمان هم راستا و مرتب مي‌شوند و به تبع آن هزينه‌هاي تمام شده و زمان انجام  پروژه‌ها به حداقل ممكن مي‌رسند و سازمان سريع تر به منافع و اهداف خود نائل مي‌گردد. بر پايه مطالعات انجام شده توسط مركز بزينس پراكتيس (Business Practices)، پنجاه و چهار درصد (54%) از مشاغل سطح بالا با دانش سازماني، با پياده‌سازي مديريت پورتفوليو پروژه نشان داده‌اند كه چگونه مديريت پورتفوليو پروژه باعث پيشرفت و بهبود مديريت پروژه‌هايشان شده است.