نوشته‌ها

بازارکار مهندسی صنایع -کارشناس برنامه ریزی تولید شویم

چطور کارشناس برنامه ریزی تولید شویم؟

یکی از زمینه های بازار کار مهندسی صنایع کارشناس برنامه ریزی تولید است. استخدام مهندس صنایع در این زمینه های شغلی نیازمند دانش و مهارت هایی است. این دانش و مهارت ها می تواند توانایی کار با یک نرم افزار یا توانایی تحلیل یک مسئله توسط یک راه حل و یا توانایی ها و مهارت های فردی باشد.