ایزو9001ویرایش2015

متن استاندار ISO9001 2015

متن استاندار ایزو 9001 ویرایش 2015 بخش سوم

8- عملیات 1-8 طرح ریزی و کنترل عملیات سازمان باید فرایندهای مورد نیاز(رجوع نمایید به بند 4-4) جهت برآورده سازي الزامات فراهم...
0
متن استاندار ISO9001 2015

متن استاندارد ایزو9001 ویرایش 2015 بخش دوم

6- طرح ریزی 1-6-اقدامات مرتبط با ریسک ها و فرصتها 1-1-6- در هنگام طرحریزي سیستم مدیریت کیفیت ، سازمان باید مسائل اشاره...
0
متن استاندار ISO9001 2015

متن استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015

پیش گفتار سازمان بین المللی استاندارد (ISO) فدراسیون جهانی نهادهاي ملی استاندارد کشورهاي مختلف ( سازمانهاي عضو ایزو) می باشد. کار تهیه...
2