• این کلمات به صورت یک لینک به همان کلمه در زیر مطلب قرار می گیرد و با کلید روی آن تمامی نوشته هایی که از این کلمه به عنوان برچسب استفاده کرده اند نمایش داده می شود. چیزی شبیه هشتک، در شبکه های اجتماعی
  • کلمات کلیدی مربوط به مقاله خود را در این قسمت وارد کنید. این کلمات را می توانید از ابزارهایی مانند google trends به راحتی پیدا کنید.
  •  
    ذخیره به عنوان پیش نویس