تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص را مدیریت پروژه می‌گویند. به بیان دیگر مدیریت پروژه به‌کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرایندهایی هم‌چون فرایندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد.
مدیریت پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه، برای دستیابی به تعادلی اقتصادی و موجه، بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت، در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک‌های خاص خود، در انجام این مهم کمک می‌گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، به‌طوری‌که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی‌ترین فعالیتها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند. کنترل پروژه در این راه از سه عامل زیر بهره می‌گیرد.

– تعیین وضعیت واقعی پروژه
– مقایسه وضعیت واقعی با برنامه
– در نظر گرفت اقدام اصلاحی

مدیریت پورتفولیو

مديريت پورتفوليو پروژه چيست؟

مديريت پورتفوليو پروژه رويكردي است كه به موجب آن پروژه‌هاي سازمان جهت تحقق مأموريت سازمان هم راستا و مرتب مي‌شوند و به تبع آن هزينه‌هاي تمام شده و زمان انجام  پروژه‌ها به حداقل ممكن مي‌رسند و سازمان سريع تر به منافع و اهداف خود نائل مي‌گردد. بر پايه مطالعات انجام شده توسط مركز بزينس پراكتيس (Business Practices)، پنجاه و چهار درصد (54%) از مشاغل سطح بالا با دانش سازماني، با پياده‌سازي مديريت پورتفوليو پروژه نشان داده‌اند كه چگونه مديريت پورتفوليو پروژه باعث پيشرفت و بهبود مديريت پروژه‌هايشان شده است.