ISO9001

متن استاندار ISO9001 2015

۸- عملیات

۱-۸ طرح ریزی و کنترل عملیات

سازمان باید فرایندهای مورد نیاز(رجوع نمایید به بند ۴-۴) جهت برآورده سازی الزامات فراهم نمودن محصولات و خدمات و اجرا نمودن اقدامات تعیین شده در بند ۶ را از طریق موارد ذیل طرح ریزی ، اجرا و کنترل نماید:

  • الف) تعیین الزامات محصولات و خدمات ،
  • ب) ایجاد معیارهایی برای :

۱-فرآیندها

۲-پذیرش محصولات و خدمات ،

  • ج) تعیین منابع مورد نیاز برای رسیدن به انطباق با الزامات محصول و خدمات؛
  • د) اجرای کنترل فرآیندها مطابق با معیارها؛
  • ه) تعیین ، نگهداری و حفظ اطلاعات مستند به میزان لازم به منظور :

۱- اطمینان حاصل نماید که فرآیندها به صورت طرح ریزی شده انجام شده اند؛

۲- انطباق با الزامات محصولات و خدمات را نشان دهد.

متن استاندار ISO9001 2015

۶- طرح ریزی

۱-۶-اقدامات مرتبط با ریسک ها و فرصتها

۱-۱-۶- در هنگام طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت ، سازمان باید مسائل اشاره شده در بند ۴-۱ و الزامات اشاره شده در بند ۴-۲ را در نظر بگیرد و ریسکها و فرصتهایی که باید به آنها پرداخته شود را به منظور رسیدن به موارد ذیل تعیین نماید:

الف ) تضمین اینکه سیستم مدیریت کیفیت میتواند به نتیجه(های) مورد انتظار دست یابد؛

ب) ارتقاء اثرات مورد انتظار؛

ج) پیشگیری یا کاهش اثرات ناخواسته ؛

د) دستیابی به بهبود.

متن استاندار ISO9001 2015

پیش گفتار

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) فدراسیون جهانی نهادهای ملی استاندارد کشورهای مختلف ( سازمانهای عضو ایزو) می باشد. کار تهیه استانداردهای جهانی معمولا از طریق کمیته های فنی آن صورت می پذیرد. هر یک از نهادهای عضو ، در صورت علاقه به موضوعی که یک کمیته فنی برای آن تشکیل شده، حق دارند که در آن کمیته نماینده داشته باشند. سازمانهای بین المللی، دولتی و غیردولتی نیز، در همکاری با سازمان بین المللی استاندارد در این فعالیت مشارکت دارند. ایزو با کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC) بر روی استاندار سازی موضوعات الکترونیکی همکاری نزدیکی دارد.