نوشته‌ها

متن استاندار ISO9001 2015

متن استاندار ایزو 9001 ویرایش 2015 بخش سوم

8- عملیات 1-8 طرح ریزی و کنترل عملیات سازمان باید فرایندهای مورد نیاز(رجوع نمایید به بند 4-4) جهت برآورده سازي الزامات فراهم نمودن محصولات و خدمات و اجرا نمودن اقدامات تعیین شده در بند 6 را از طریق موارد ذیل طرح ریزي ، اجرا و کنترل نماید:…
متن استاندار ISO9001 2015

متن استاندارد ایزو9001 ویرایش 2015 بخش دوم

6- طرح ریزی 1-6-اقدامات مرتبط با ریسک ها و فرصتها 1-1-6- در هنگام طرحریزي سیستم مدیریت کیفیت ، سازمان باید مسائل اشاره شده در بند 4-1 و الزامات اشاره شده در بند 4-2 را در نظر بگیرد و ریسکها و فرصتهایی که باید به آنها پرداخته شود را به منظور رسی…
متن استاندار ISO9001 2015

متن استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015

این پنجمین ویرایش این استاندارد می باشد که ویرایش چهارم (ISO 9001:2008) را منسوخ کرده و جایگزین آن می شود. این ویرایش جدید با استفاده از توالی جدید بندها، استفاده از اصول مدیریت کیفیت بازنگري شده و مفاهیمی جدید، به صورت فنی بازنگري شده است. همچنین این ویرایش، اصلاحیه فنی ISO9001:2008/Cor.1:2009 را منسوخ و جایگزین آن میشود. پذیرش یک سیستم مدیریت کیفیت، یک تصمیم استراتژیک برای سازمان است که به سازمان کمک می نماید تا عملکرد کلی خود را بهبود داده و یک مبنای منطقی برای فعالیت های توسعه پایدار فراهم نماید. منافع بالقوه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس این استاندارد بین المللی برای یک سازمان شامل موارد زیر می باشد:توانایی ارائه مستمرمحصولات و خدماتی که الزامات مشتری، قانونی و مقرراتی را برآورده می سازند؛ تسهیل فرصت ها به منظور افزایش رضایت مشتری پرداختن به ریسک ها و فرصت های مرتبط بااهداف و بافت سازمان؛ توانایی اثبات انطباق با الزامات مشخص شده ی سیستم مدیریت کیفیت؛