دسته: دسته بندی نشده

بهبود مستمر

کیفیت چیست ؟‌ رسیدن و عبور از انتظارات بیان شده و نشده توسط مشتری .   تعریف کیفیت برای مشتریان داخلی و خارجی به وسیله مدل کانو ۱- استاندارد ها و مقررات را بدانید و به مشتری ارائه بدهید. Basic  (آنچه مشتری می خواهد  و...