خانه | مباحث کاربردی صنایع | ISO | متن استاندارد ایزو۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بخش دوم
متن استاندار ISO9001 2015
متن استاندار ISO9001 2015

متن استاندارد ایزو۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بخش دوم

۶- طرح ریزی

۱-۶-اقدامات مرتبط با ریسک ها و فرصتها

۱-۱-۶- در هنگام طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت ، سازمان باید مسائل اشاره شده در بند ۴-۱ و الزامات اشاره شده در بند ۴-۲ را در نظر بگیرد و ریسکها و فرصتهایی که باید به آنها پرداخته شود را به منظور رسیدن به موارد ذیل تعیین نماید:

الف ) تضمین اینکه سیستم مدیریت کیفیت میتواند به نتیجه(های) مورد انتظار دست یابد؛

ب) ارتقاء اثرات مورد انتظار؛

ج) پیشگیری یا کاهش اثرات ناخواسته ؛

د) دستیابی به بهبود.

۲-۱-۶- سازمان باید موارد ذیل را طرحریزی نماید

 • الف) اقداماتی جهت پرداختن به این ریسکها و فرصتها ؛
 • ب) چگونگی :

۱) یکپارچه سازی و اجرای این اقدامات در فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت (رجوع نمایید به بند ۴-۴)

۲) ارزیابی اثربخشی این اقدامات.

اقدامات انجام شده برای پرداختن به ریسکها و فرصتها باید با اثرات بالقوه بر انطباق محصولات و خدمات، متناسب باشد.

یادآوری ۱: گزینه های پرداختن به ریسکها میتواند شامل: اجتناب از ریسک ، قبول ریسک به منظور پیگیری یک فرصت ، حذف منشأ ریسک ، تغییر احتمال وقوع یا پی آمد آن ، به اشتراک گذاری ریسک یا حفظ ریسک با تصمیم گیری آگاهانه.

یادآوری۲: فرصتها میتواند منجر به شیوه های جدید، راه اندازی محصولات جدید ، گشایش بازارهای جدید ، پرداختن به مشتریان جدید ، ایجاد مشارکتها ، استفاده از تکنولوژی جدید و دیگر امکانات مطلوب و بادوام جهت پرداختن به نیازهای سازمان یا مشتریان آن شوند.

۲-۶- اهداف کیفیت و طرحریزی جهت دستیابی به آنها

۱-۲-۶- سازمان باید اهداف کیفیت را در بخشها ، سطوح و فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت ، ایجاد نماید.

اهداف کیفیت باید:

 • الف) با خط مشی کیفیت سازگار باشند؛
 • ب) قابل اندازه گیری باشند؛
 • ج) الزامات قابل کاربرد را در نظر بگیرند؛
 • د) با انطباق محصولات و خدمات و افزایش رضایت مشتری مرتبط باشند؛
 • ه) مورد پایش قرار گیرند؛
 • و) اطلاع رسانی شوند؛
 • ز) به صورت مناسبی به روزآوری شوند.

سازمان باید اطلاعات مستندی در خصوص اهداف کیفیت نگهداری نماید.

 

۲-۲-۶- در زمان طرحریزی چگونگی دستیابی به اهداف کیفیت ، سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید:

 • الف) چه انجام خواهد شد؛
 • ب) چه منابعی مورد نیاز خواهد بود؛
 • ج) چه کسی مسئول خواهد بود؛
 • د) چه زمانی تکمیل خواهد شد؛
 • ه) چگونه نتایج ارزیابی خواهند شد.

 

۳-۶- مدیریت تغییرات

هنگامیکه سازمان نیاز به تغییررا در سیستم مدیریت کیفیت تعیین نماید ، تغییرات باید به صورت برنامه ریزی شده ای انجام شود (رجوع نمایید به بند ۴-۴)

سازمان باید موارد ذیل را در نظر بگیرد:

 • الف) مقصود از تغییرات و عواقب احتمالی آن؛
 • ب) یکپارچگی سیستم مدیریت؛
 • ج) در دسترس بودن منابع؛
 • د) تخصیص و تخصیص مجدد مسئولیت ها و اختیارات.

 

مدیریت و کنترل پروژه

 

۷- پشتیبانی

۱-۷- منابع

۱-۱-۷- کلیات

سازمان باید منابع لازم را جهت ایجاد ، استقرار ، نگهداری و بهبود متداوم سیستم مدیریت کیفیت را تعیین و ایجاد نماید . سازمان باید

موارد ذیل را در نظر بگیرد:

 • الف) قابلیتها و محدودیتهای منابع داخلی موجود؛
 • ب) چه نیازی از تأمین کنندگان برون سازمانی بدست می آید.

 

۲-۱-۷- کارکنان

سازمان باید افراد لازم جهت استقرار اثربخش سیستم مدیریت کیفیت و اجرا و کنترل فرآیندهایش، تعیین و فراهم نماید.

 

۳-۱-۷- زیرساخت

سازمان باید زیرساخت لازم جهت اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق محصولات و خدمات را تعیین ، ایجاد و نگهداری نماید.

یادآوری : زیرساخت میتواند شامل موارد ذیل باشد:

 • الف) ساختمانها و تأسیسات مربوطه؛
 • ب) تجهیزات ازجمله سخت افزارها و نرم افزارها؛
 • ج) منابع حمل ونقل؛
 • د) ارتباطات و فناوری اطلاعات.

 

۴-۱-۷- محیط اجرای فرایندها

سازمان باید محیط لازم جهت اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق محصولات و خدمات خود را تعیین ، ایجاد و نگهداری نماید.

یادآوری : یک محیط مناسب میتواند ترکیبی از عوامل انسانی و فیزیکی باشد از قبیل:

 • الف) اجتماعی ( به عنوان مثال نبود تبعیض ، آرام ، غیرتهاجمی) ؛
 • ب) روانی ( به عنوان مثال ، استرس کاهنده ، پیشگیری از فرسودگی شغلی و حفاظت کننده ازنظر احساسی)؛
 • ج) فیزیکی (به عنوان مثال : دما ، گرما ، رطوبت ، نور ، جریان هوا ، بهداشت ، صدا)؛

این عوامل بسته به محصولات و خدماتی که ارائه میشوند ، میتوانند اختلاف قابل ملاحظه ای داشته باشند.

 

۵-۱-۷- منابع پایش و اندازه گیری

۱-۵-۱-۷- کلیات

سازمان باید منابع لازم جهت حصول اطمینان از دستیابی به نتایج معتبر و قابل اعتماد را تعیین و ایجاد نماید وقتیکه پایش یا اندازه گیری به منظور تصدیق انطباق محصولات و خدمات با الزامات مشخص شده استفاده می شود.

سازمان باید اطمینان یابد که منابع ایجاد شده :

 • الف ) برای آن دسته بخصوصی از فعالیتهای پایش و اندازه گیری که در حال انجام است ، مناسب می باشند؛
 • ب) جهت حصول اطمینان از تداوم تناسب آنها با اهدافشان ، نگهداری می شوند.

سازمان باید اطلاعات مستند مناسبی را به عنوان شواهدی از تناسب با هدف منابع پایش و اندازه گیری ، نگهداری نماید.

 

۲-۵-۱-۷- قابلیت ردیابی

هنگامی که قابلیت ردیابی یک الزام باشد یا توسط سازمان به عنوان یک بخش ضروری از ایجاد اطمینان از اعتبار نتایج اندازه گیری در نظر گرفته شده است ، تجهیزات اندازه گیری باید:

 • الف) در فواصل زمانی مشخص یا قبل از استفاده ، با استانداردهای اندازه گیری قابل ردیابی به استانداردهای اندازه گیری بین المللی یا ملی ، کالیبره یا تصدیق شوند یا هردوی آنها ؛ هنگامی که چنین استانداردهایی وجود نداشته باشند، مبنای استفاده شده جهت کالیبراسیون یا تصدیق ، باید به شکل اطلاعات مستند ، نگهداری شود.
 • ب) جهت تعیین حالت آنها شناسایی شوند؛
 • ج) در مقابل تنظیمات ، آسیب یا صدمه که وضعیت کالیبراسیون و نتایج اندازه گیریهای پس ازآن را از اعتبار خارج میکند ، محافظت شوند .

سازمان باید اعتبار نتایج اندازه گیریهای قبلی که به نحو نامطلوبی تحت تأثیر هستند را تعیین نماید هنگامی که مشخص شود تجهیز اندازه گیری ، برای کاربرد موردنظر نامناسب است ، و باید در صورت لزوم اقدام مناسب انجام دهد.

 

۶-۱-۷- دانش سازمانی

سازمان باید دانش ضروری جهت اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق محصولات و خدمات را تعیین نماید.

این دانش باید نگهداری شود و به قدر لازم در دسترس قرار گیرد.

هنگام رسیدگی کردن به نیازها و روندهای در حال تغییر ، سازمان باید دانش فعلی خود را در نظر بگیرد و چگونگی به دست آوردن و یا دسترسی به دانش اضافی ضروری و به هنگام سازی موردنیاز را تعیین نماید.

یادآوری ۱: دانش سازمانی ، دانشی است که مخصوص همان سازمان بوده و معمولا ” از طریق تجربه به دست میآید . این دانش ، اطلاعاتی است که به منظور دستیابی به اهداف سازمان مورد استفاده قرارگرفته و به اشتراک گذاشته می شود.

یادآوری ۲: دانش سازمانی میتواند بر اساس موارد ذیل باشد:

 • الف) منابع درون سازمانی ( به عنوان مثال : مالکیت فکری ، مطالب فراگرفته شده از طریق تجربه ، درسهای ناشی از شکست ها و پروژه های موفق ، ثبت و به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه های مستند نشده ، نتایج حاصل از بهبود فرآیندها ، محصولات و خدمات ) ؛
 • ب) منابع برون سازمانی ( به عنوان مثال : استانداردها، دانشگاهها ، کنفرانسها ، دانش جمع آوری شده از مشتریان یا تأمین کنندگان برون سازمانی).

۲-۷- صلاحیت

سازمان باید:

 • الف) صلاحیت لازم برای افرادی که تحت کنترل سازمان کار میکنند و بر روی عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت موثر هستند را تعیین نماید؛
 • ب) اطمینان حاصل نماید که این افراد ازنظر تحصیلات ، آموزش و یا تجربه ی مناسب ، باصلاحیت هستند؛
 • ج) در صورت کاربرد، جهت به دست آوردن صلاحیت لازم و ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده ، اقدام نماید؛
 • د)اطلاعات مستند مناسبی را به عنوان شواهد صلاحیت نگهداری نماید.

یادآوری : اقدامات قابل کاربرد میتواند به عنوان مثال شامل این موارد باشد : امکانات آموزش ، مربیگری ، یا تخصیص مجدد افراد حاضر ، یا استخدام یا عقد قرارداد با اشخاص با صلاحیت.

 

۳-۷- آگاهی

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که افرادی که تحت کنترل سازمان کار می کنند از موارد ذیل آگاه هستند:

 • الف) خط مشی کیفیت ؛
 • ب) اهداف کیفیت مربوطه ؛
 • ج) سهم آنها در اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ، ازجمله مزایای عملکرد پیشرفت داده شده ؛
 • د) نتایج عدم انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت.

 

۴-۷- ارتباطات

سازمان باید ارتباطات درون و برون سازمانی مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت را تعیین نماید ، که شامل:

 • الف) در چه موردی ارتباط برقرار نماید ؛
 • ب) چه موقعی ارتباط برقرار نماید ؛
 • ج) با چه کسی ارتباط برقرار نماید؛
 • د) چطور ارتباط برقرار نماید ؛
 • ه) چه کسی ارتباط برقرار نماید.

 

۵-۷- اطلاعات مستند

۱-۵-۷- کلیات

سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید شامل موارد ذیل باشد:

 • الف) اطلاعات مستند الزام شده توسط این استاندارد بین المللی ؛
 • ب) اطلاعات مستند تعیین شده توسط سازمان که برای اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت لازم باشد.

یادآوری : میزان اطلاعات مستند برای یک سیستم مدیریت کیفیت میتواند از سازمانی به سازمان دیگر به دلایل ذیل متفاوت باشد:

اندازه سازمان و نوع فعالیتها ، فرآیندها ، محصولات و خدمات آن؛

پیچیدگی فرآیندها و تعاملات آنها؛

صلاحیت افراد.

 

۲-۵-۷- ایجاد و به روزرسانی

هنگام ایجاد و به روزرسانی اطلاعات مستند ، سازمان باید از مناسب بودن موارد ذیل اطمینان حاصل نماید:

 • الف) شناسایی و توضیح ( به عنوان مثال : عنوان ،تاریخ ، نویسنده ، یا شماره مرجع ) ؛
 • ب) قالب ( به عنوان مثال : زبان ، ویرایش نرم افزار ، تصاویر) و رسانه (به عنوان مثال : کاغذی ، الکترونیک)؛
 • ج) بازنگری و تصویب برای تناسب و کفایت.

 

۳-۵-۷- کنترل اطلاعات مستند

۱-۳-۵-۷- اطلاعات مستند الزام شده توسط سیستم مدیریت کیفیت و این استاندارد بین المللی جهت حصول اطمینان باید کنترل شود تا:

 • الف) در دسترس و برای استفاده مناسب باشد، در مکان و زمان مورد نیاز؛
 • ب) به اندازه کافی محافظت شده است ( به عنوان مثال : از دست دادن محرمانگی ، استفاده نادرست ، یا از دست دادن یکپارچگی).

 

۲-۳-۵-۷- سازمان باید برای کنترل اطلاعات مستند ، فعالیتهای زیر را انجام دهد، در صورت کاربرد :

 • الف) توزیع ، دسترسی ، بازیابی و استفاده؛
 • ب) ذخیره سازی و محافظت ، ازجمله محافظت از خوانایی؛
 • ج) کنترل تغییرات ( به عنوان مثال ، کنترل ویرایش).
 • د) نگهداری و تعیین تکلیف.

اطلاعات مستند دارای منشاء برون سازمانی ، که توسط سازمان برای طرحریزی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت ضروری تعیین شده اند ، باید به طور مناسبی شناسایی و کنترل شوند.

اطلاعات مستندی که به عنوان شواهد انطباق حفظ میشوند باید در برابر تغییرات ناخواسته محافظت شوند.

یادآوری : دسترسی میتواند به معنای تصمیم به دادن اجازه ی فقط مشاهده یک اطلاعات مستند، یا اجازه و اختیار مشاهده واعمال تغییر در آن اطلاعات مستند دلالت داشته باشد.

درباره‌ی علیرضا طبسی

دانشجوی رشته مهندسی صنایع و علاقه مند به مطالب و مباحث مدیریتی این رشته به ویژه مباحث مربوط به مدیریت کسب و کار، از علایق دیگه ی من وبلاگ نویسی است. من این دو علاقه رو با هم ترکیب کردم و نتیجه شد صنایع فایل که در اون می تونم به وبلاگ نویسی در حوزه رشته مهندسی صنایع بپردازم.

حتما ببینید

فرآیند پیاده سازی erp در سازمان

فرایند پیاده سازی ERP

همانند هر پروژه دیگری اجرا و پیاده سازی پروژه های ERP نیز باعث به وجود …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *