مدیریت ارتباط با مشتریانصنایع فایل

مدیریت ارتباط با مشتری یا مدیریت معاشرت با مشتریان چیست؟

در روندهاي کسب و کاري جديد، به دست آوردن رضايت مشتريان جايگاهي مهم و حياتي در اهداف سازمان‌ها به خود اختصاص داده است و مديران ارشد به خوبي مي‌دانند موفقيت آن ها در راه رسيدن به اهداف کلان سازمان‌، در گرو جلب رضايت مشتريان است. از سوي ديگر نم…
Customer relashenship managment

مروری بر مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

پياده سازي و بكارگيري CRM در رابطه با مديريت ارتباط با مشتري، به این دلیل نكته بسيار حائز اهميتی است كه CRM، يك راهبرد تجاري سازمان است و نه محصول يا خدمات قابل ارائه توسط يك سازمان؛ به عبارتي ديگر، CRM خود به عنوان يك فناوري اطلاعاتي مطرح ن…