در اینجا تمامی دروس مهندسی صنایع بررسی می شود، کتب و سایت ها و مجلات مرتبط با هر درس به عنوان منابع بیشتر برای دانشجویان معرفی می گردد.

مدیریت پورتفولیو

مديريت پورتفوليو پروژه چيست؟

مديريت پورتفوليو پروژه رويكردي است كه به موجب آن پروژه‌هاي سازمان جهت تحقق مأموريت سازمان هم راستا و مرتب مي‌شوند و به تبع آن هزينه‌هاي تمام شده و زمان انجام  پروژه‌ها به حداقل ممكن مي‌رسند و سازمان سريع تر به منافع و اهداف خود نائل مي‌گردد. بر پايه مطالعات انجام شده توسط مركز بزينس پراكتيس (Business Practices)، پنجاه و چهار درصد (54%) از مشاغل سطح بالا با دانش سازماني، با پياده‌سازي مديريت پورتفوليو پروژه نشان داده‌اند كه چگونه مديريت پورتفوليو پروژه باعث پيشرفت و بهبود مديريت پروژه‌هايشان شده است.

فلسفه و الزامات بهبود مستمر

کیفیت چیست ؟‌ رسیدن و عبور از انتظارات بیان شده و نشده توسط مشتری.تعریف کیفیت برای مشتریان داخلی و خارجی به وسیله مدل کانو استاندارد ها و مقررات را بدانید و به مشتری ارائه بدهید. Basic (آنچه مشتری می خواهد و می داند.)‌ مثال: اتومبیل نرم و …
طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید (MRPII)

برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید (MRPII)

طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید (MRPII) را می توان بعنوان روشی برای طراحی و برنامه ریزی مدیریتی، اجرا و کنترل فعالیت تولیدی تعریف کرد. MRPII توسط شرکتهای تولید کننده ابداع و اختراع شد اما در اکثر صنایع غیر تولیدی نظیر صنایع خدماتی و توزیع کننده نیز عمومیت یافته است. MRPII در یک حلقه بسته یا حلقه ای دارای فیدبک (پسفورد) بصورت یکپارچه درآمده و در پیش بینی تقاضا، برنامه ریزی تولید و زمانبندی تولید و کنترل فعالیت تولیدی بکار گرفته می شود.