کیفیت چیست ؟‌
رسیدن و عبور از انتظارات بیان شده و نشده توسط مشتری.

 1. تعریف کیفیت برای مشتریان داخلی و خارجی به وسیله مدل کانو
  استاندارد ها و مقررات را بدانید و به مشتری ارائه بدهید. Basic (آنچه مشتری می خواهد و می داند.)‌
  مثال: اتومبیل نرم و راحت
 2.  آنچه را که رقبا به عنوان امتیاز به مشتری میدهند شما هم ارائه نمائید. Expected (آنچه مشتری نمی داند و دیگران به او می دهند.)‌مثال : اتومبیل با تجهزات اتوماتیک
 3. آن چیزهایی که مشتریان انتظارش را ندارند ولی با ارائه آنها مشتری راضی تر می شود. Unexpected (آنچه مشتریان اصلا نمی دانند ولی با ارائه آنها راضی تر می شوند.)‌مثال : اتومبیل هوشمند
متن استاندار ISO9001 2015

۸- عملیات

۱-۸ طرح ریزی و کنترل عملیات

سازمان باید فرایندهای مورد نیاز(رجوع نمایید به بند ۴-۴) جهت برآورده سازی الزامات فراهم نمودن محصولات و خدمات و اجرا نمودن اقدامات تعیین شده در بند ۶ را از طریق موارد ذیل طرح ریزی ، اجرا و کنترل نماید:

 • الف) تعیین الزامات محصولات و خدمات ،
 • ب) ایجاد معیارهایی برای :

۱-فرآیندها

۲-پذیرش محصولات و خدمات ،

 • ج) تعیین منابع مورد نیاز برای رسیدن به انطباق با الزامات محصول و خدمات؛
 • د) اجرای کنترل فرآیندها مطابق با معیارها؛
 • ه) تعیین ، نگهداری و حفظ اطلاعات مستند به میزان لازم به منظور :

۱- اطمینان حاصل نماید که فرآیندها به صورت طرح ریزی شده انجام شده اند؛

۲- انطباق با الزامات محصولات و خدمات را نشان دهد.

متن استاندار ISO9001 2015

۶- طرح ریزی

۱-۶-اقدامات مرتبط با ریسک ها و فرصتها

۱-۱-۶- در هنگام طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت ، سازمان باید مسائل اشاره شده در بند ۴-۱ و الزامات اشاره شده در بند ۴-۲ را در نظر بگیرد و ریسکها و فرصتهایی که باید به آنها پرداخته شود را به منظور رسیدن به موارد ذیل تعیین نماید:

الف ) تضمین اینکه سیستم مدیریت کیفیت میتواند به نتیجه(های) مورد انتظار دست یابد؛

ب) ارتقاء اثرات مورد انتظار؛

ج) پیشگیری یا کاهش اثرات ناخواسته ؛

د) دستیابی به بهبود.

متن استاندار ISO9001 2015

پیش گفتار

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) فدراسیون جهانی نهادهای ملی استاندارد کشورهای مختلف ( سازمانهای عضو ایزو) می باشد. کار تهیه استانداردهای جهانی معمولا از طریق کمیته های فنی آن صورت می پذیرد. هر یک از نهادهای عضو ، در صورت علاقه به موضوعی که یک کمیته فنی برای آن تشکیل شده، حق دارند که در آن کمیته نماینده داشته باشند. سازمانهای بین المللی، دولتی و غیردولتی نیز، در همکاری با سازمان بین المللی استاندارد در این فعالیت مشارکت دارند. ایزو با کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC) بر روی استاندار سازی موضوعات الکترونیکی همکاری نزدیکی دارد.

طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید (MRPII)

طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید (MRPII) را می توان بعنوان روشی برای طراحی و برنامه ریزی مدیریتی، اجرا و کنترل فعالیت تولیدی تعریف کرد. MRPII توسط شرکتهای تولید کننده ابداع و اختراع شد اما در اکثر صنایع غیر تولیدی نظیر صنایع خدماتی و توزیع کننده نیز عمومیت یافته است. MRPII در یک حلقه بسته یا حلقه ای دارای فیدبک (پسفورد) بصورت یکپارچه درآمده و در پیش بینی تقاضا، برنامه ریزی تولید و زمانبندی تولید و کنترل فعالیت تولیدی بکار گرفته می شود. MRPII فلسفه ای برای طراحی و برنامه ریزی قانونی و رسمی است که یک چهارچوب کاری برای یکپارچه سازی و بکارگیری جزئیات مدیریتی را در این کتاب ارائه کرده است.
MRPII شامل یکپارچه سازی داده های ورودی زیاد توسط محاسبات طراحی و برنامه ریزی ظرفیت برای خروجیهای مختلف اطلاعاتی است. اکثر شرکتها از نرم افزار MRPII با هدف و کاربرد ویژه استفاده می کنند که می تواند نیازهای اطلاعاتی مربوط به اقدامات و کاربردهایی نظیر خرید، محاسبه و حسابداری، لیست حقوق، توزیع و تجارت و فروش و مهندسی را برآورده کند. بسیاری از کاربران MRPII نیازمند یک سیاست جامع و کامل پیشرفت و تکامل توسط مدیریت هستند. برخی از کاربران دریافته اند که MRP برای ما و مطابق میل ما کار نمی کند و معمولاً وقتی بکار گرفته می شود که شرکت دارای سیستم های مدیریتی پیشرفته و کامل برای سیستم اطلاعات مدیریت کامپیوتری نیست.